Rewolucji w szkoleniach nie będzie. Będzie za to przyspieszająca ewolucja tego obszaru w kierunku szybkiego i pełniejszego odpowiadania na to, co dzieje się w biznesie. Mija epoka „szkoleń dla szkoleń”, na przykład dla podnoszenia kompetencji w oderwaniu od efektów biznesowych, które szkolenia mają przynosić. Ten kierunek oznacza podniesienie poprzeczki nie tylko dla firm szkoleniowych.

Jest to również realne wyzwanie dla profesjonalistów zarządzających obszarami szkolenio­wymi. Wiąże się to m.in. z lepszym i głębszym zrozumieniem mechanizmów działa­nia biznesu, pozyskiwaniem wiedzy jak dokładnie działają własne firmy, jaką wartość dostarczają swoim klientom, czym konkurują na rynku. A co ważniejsze, czym ich firmy muszą się wyróżniać na tle swojej konkurencji i jaką rolę mają do odegrania w tym obszarze szkolenia.

Mówiąc o trendach szkoleniowych, coraz wyraźniej widać, że są one moc­niej powiązane z trendami istniejącymi w biznesie. Jakie są zatem najważniejsze wyzwania, z którymi muszą obecnie radzić sobie organizacje?

Globalizacja

Globalizacja rynków i operacji stanowi dla firm zarówno wyzwania, jak i możliwości. Z jednej strony, powoduje powięk­szenie rynków. Z drugiej zaś, towarzyszy jej większa konkuren­cja, presja cenowa, wyzwania związane z logistyką i dostawami, lokalna specyfika i konieczność dostosowania kulturowego.

Upodabnianie się produktów i usług

Kiedyś wprowadzenie nowego produktu lub usługi pozwalało na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na kilka lat lub przynajmniej kilkanaście miesięcy. Dzisiaj sukcesem jest utrzymanie przewa­gi przez kilka miesięcy, a nawet kilka tygodni. Obecnie produkty i usługi są coraz bardziej podobne do siebie. Staje się to wyzwaniem nie tylko dla producentów i dystrybutorów, ale w szczególności dla samych klientów. Z perspektywy klienta wy­bór pomiędzy produktami i dokonanie ich obiektywnej oceny jest coraz trudniejsze.

Rosnąca konkurencja

To zjawisko widoczne na co dzień gołym okiem. Ostatni kryzys go­spodarczy spowodował, że na rynku pozostali najlepsi. Konkurencja stała się ostrzejsza i wymusiła stosowanie wyraźnej strategii pozwala­jącej na odróżnienie się od innych firm w branży i zyskanie przewagi. Organizacje dobrze wiedzą, że jeżeli nie zdołają wyróżnić się poprzez zaoferowanie dodatkowej wartości, innej lub tej samej wartości po niższej cenie, znajdą się w warunkach silnej konkurencji, niezależnie od tego, czy będzie tylko jeden rywal, czy będą ich dziesiątki.